LATIHAN KERJA PAIP ASAS 04

Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Labelkan bagi tiap-tiap gambarajah berikut:

Fungsi pili ialah

.......................................................

......................................................

......................................................

  1. ..................................................

  2. .................................................

  3. .................................................

  4. .................................................

  5. .................................................

  6. .................................................

  7. .................................................

  8. .................................................

B. Namakan jenis pili di bawah.

......................................................

......................................................

C. Labelkan bahagian perangkap di bawah dan namakan jenis perangkap yang ditunjukkan

A = ...........................   B = ............................

I. ...............................   II. .......................................

III. ...............................